naar top
Menu
Logo Print

REVISIE BRENGT CENTRIFUGAALPOMPEN WEER IN NIEUWSTAAT

Verhoogde functionele kwaliteit centrifugaalpompen na revisie

Door de vergrijzing van TD's en het ontbreken van specialistische kennis en van de benodigde apparatuur besteden veel ondernemingen de revisie van centrifugaalpompen uit aan ondernemingen die daarin zijn gespecialiseerd. Andere mogelijkheden zijn naast het vervangen van defecte of versleten pompdelen: reconditioneren, optimaliseren van het energieverbruik en pomprendement, uitlijnen en trillingsanalyses.

CENTRIFUGAALPOMPEN

90% marktaandeel

Centrifugaalpompen hebben volgens leveranciers binnen de Nederlandse industrie een marktaandeel van zo'n 90%. Er zijn maar weinig situaties te bedenken waarin die pompen niet toepasbaar zijn. Een klant zou naar eigen zeggen pas een verdringerpomp in overweging nemen als blijkt dat een centrifugaalpomp geen optie is.

Breed toepassingsbereik

In de chemie en de petrochemie worden centrifugaalpompen bijvoorbeeld ingezet bij het transport van chemicaliën, koel- en ketelvoedingswater, koolwaterstoffen en ruwe olie. De voedingsindustrie gebruikt ze bij het transport van dranken en andere vloeibare voedingsmiddelen, grondstoffen, reinigingsmiddelen, en bij het hydraulische transport van vaste voedingsmiddelen.

De farmaceutische industrie zet speciale steriele centrifugaalpompen in bij filtreerinstallaties en fermentatieprocessen. Bij elektriciteitscentrales worden centrifugaalpompen ingezet als circulatiepompen en bij het transport van ketel- en voedingswater. In de civiele techniek vinden ze toepassing bij de winning van bron- en grondwater, en bij het transport van drink-, en afvalwater.

Voor- en nadelen

De voordelen van centrifugaalpompen:

  • onderhoudsvriendelijk (weinig bewegende delen);
  • lagere aanschafkosten bij gelijke prestatie;
  • directe aandrijving (elektro- of verbrandingsmotor) mogelijk door een hoog toerental;
  • beperkte trilling (een lichte en goedkopere fundering volstaat);
  • continue vloeistofstroom (ook verontreinigde vloeistoffen en vaste delen).

Ze hebben echter ook enkele nadelen:

  • lager rendement bij kleine volumestromen en een grote opvoerhoogte;
  • niet geschikt voor gasvormige media;
  • (meestal) niet zelfaanzuigend;
  • minder geschikt voor viskeuze vloeistoffen (vooral bij kleine volumestromen).

Opbouw

Centrifugaalpompen zijn opgebouwd uit een waaier die roteert in een pomphuis. De rotatie van de waaier brengt de vloeistof in een draaiende beweging. De centrifugaalkracht drijft de vloeistof naar de buitenomtrek van de waaier. Door die verplaatsing ontstaat er bij de zuigleiding een onderdruk die de vloeistof in de pomp zuigt. Bij de persleiding ontstaat er een overdruk die de vloeistof verder transporteert.

Waaier

De vorm van de waaier in de centrifugaalpomp is afhankelijk van de aard van de vloeistof, de vereiste opvoerdruk en het toerental. Gesloten waaiers worden bij pompen ingeschakeld voor het transport van schone of licht verontreinigde vloeistoffen. Halfopen waaiers zijn te vinden bij het verpompen van licht verontreinigde vloeistoffen zoals licht zandhoudend water en slurry. Open waaiers zijn geschikt voor het transport van sterk verontreinigde vloeistoffen. De eenkanaalswaaier heeft een van de zuig- naar de perszijde onvernauwde doorlaat. Dit type waaier is bv. geschikt voor het verpompen van heel verontreinigde vloeistoffen en het hydraulische transport van vaste voedingsmiddelen.

REVISIEWERKZAAMHEDEN

Onderzoek

Een revisie begint met een eerste onderzoek van de defecte pomp. De meeste revisiebedrijven bieden daarbij de mogelijkheid om de revisie op locatie te laten uitvoeren. Een en ander is uiteraard afhankelijk van de vraag of de revisie op locatie uitgevoerd kan worden. Na het reinigen (gritstralen) van de pomp en de demontage volgt een technische diagnose met een controle van passingen, toleranties, en de lekdichtheid van asafdichtingen en mechanische afdichtingen.

Vernieuwing

Na de inspectie volgt het opstellen van een revisieofferte met een prijsopgave, waaruit ook naar voren komt welke pompdelen in aanmerking komen voor een vervanging of vernieuwing. Na de autorisatie van de voorgestelde werkzaamheden door de opdrachtverlenende onderneming volgt de uitvoeringsfase. In die fase worden slijtagegevoelige delen zoals lagers, keerringen, O-ringen en pakkingen vrijwel altijd vervangen. Indien nodig, worden ook pomponderdelen zoals pompassen, asbussen, waaiers en slijtringen vernieuwd. In vele gevallen worden ook asafdichtingen en mechanische afdichtingen aangepast of vernieuwd.

Montage

Na de vervanging of vernieuwing van de inwendige pompdelen volgt het al dan niet op locatie monteren en opnieuw lakken van de pomp. Het revisiebedrijf legt alle bevindingen vervolgens vast in een (digitaal) testrapport, zodat alle historische revisiegegevens bij latere revisies goed toegankelijk zijn.

AANVULLEND REVISIEWERK

Reconditioneren

Reconditioneren wil zeggen dat een bestaand pomponderdeel door technische aanpassingen opnieuw geschikt voor gebruik wordt gemaakt. De gebruiksfunctie van het pomponderdeel kan daarbij in veel gevallen nog sterk worden verbeterd. In vrijwel alle gevallen wordt de beslissing om nieuwe onderdelen te gebruiken of te reconditioneren genomen op basis van de kosten en de levertijd van nieuwe onderdelen.

Corrosie

Bij de corrosie en aantasting van de inwendige oppervlakken zoals de waaier en het inwendige deel van het pomphuis kunnen die delen een keramische of kunststof coating krijgen. Die zorgt ervoor dat het inwendige pompoppervlak veel gladder wordt, waardoor de inwendige wrijving afneemt en het energetische en hydraulische rendement toenemen. Andere eigenschappen van een keramische of kunststof coating zijn de verbetering van de slijtvastheid en de corrosieweerstand. Ook is het mogelijk om onderdelen die niet meer aan de gestelde toleranties voldoen, te voorzien van een hardchromen laag of een opgelaste laag die na het opbrengen van de laag wordt nabewerkt.

Afdichtingen

Een veelgebruikte aanpassing bij de revisie van centrifugaalpompen is het geschikt maken door middel van een stopbuspakking of een enkelvoudige mechanische afdichting voor beter presterende en onderhoudsvriendelijkere (dubbele) mechanische afdichtingen. Andere gebruikelijke aanpassingen zijn het optimaliseren van de centrifugaalpomp voor een ander (groter of kleiner) vermogen en een ander werkpunt. Verder is het qua energiebesparing vaak aantrekkelijk om de centrifugaalpomp bij een revisie te voorzien van een frequentiegeregelde toerenregeling. Een frequentieregeling in plaats van een capaciteitsregeling of een bypass kan op jaarbasis tot wel 40% energiebesparing opleveren.

Uitlijnen

Uit onderzoek blijkt dat asuitlijnfouten bij de pompmontage de oorzaak zijn van meer dan 50% van alle storingen. Veelvoorkomende problemen bij centrifugaalpompen zijn een hoog trillingsniveau, geluidsoverlast, schade aan koppelingen en lagers, en een hoog energieverbruik. Om na de pomprevisie problemen te voorkomen, laten veel bedrijven de motor en de pomp op locatie uitlijnen. Dat gebeurt in vele gevallen met moderne, uiterst nauwkeurige uitlijnapparatuur met lasers.

Trillingsanalyse

Verder is het mogelijk om lagerschade vroegtijdig te detecteren via trillingsanalyses. Die analyses worden in bepaalde gevallen ook toegepast bij wijze van eindcontrole na de revisie. Het is overigens mogelijk om middels een servicecontract periodieke trillingsmetingen aan de pomp te laten uitvoeren.